O nasAtrakcjeGaleriaOpinieWspółpracaKontakt

REGULAMIN

§1. Zasady ogólne
 1. Wynajmujący zobowiązuje się do wynajmu domu gospodarstwa agroturystycznego " U Dzikich" w Jabłonce Orawskiej, klientom indywidualnym zwanym dalej Najemcą.
 2. Prawa i obowiązki Najemcy i gospodarstwa agroturystycznego " U Dzikich" zwanym dalej Wynajmującym określa umowa najmu domu.
§2. Zawarcie umowy i odstąpienie od umowy
 1. Umowa najmu domu zostaje zawarta z chwilą wniesienia zadatku lub z chwilą otrzymania klucza od domu.
 2. Jeżeli zadatek nie zostanie wniesiony w wyznaczonym terminie przez Wynajmującego, umowa traci moc.
 3. Najemca podpisując umowę najmu domu, dobrowolnie oświadcza, że zapoznał się i w pełni akceptuje regulamin i umowę najmu domu oraz oświadcza, że dom jest sprawny technicznie i nie stanowi zagrożenia życia dla osób przebywających w domu.
 4. Najemca może odstąpić od umowy nie później niż na 5 tygodni przed rozpoczęciem pobytu, zgłaszając odstąpienie na piśmie. W tym przypadku przysługuje zwrot wpłaconego zadatku.
 5. W przypadku nie pojawienia się Najemcy w gospodarstwie agroturystycznym " U Dzikich" w Jabłonce, w celu przejęcia domu w dniu rozpoczęcia umowy najmu, Wynajmujący może dochodzić opłaty za cały pobyt.
 6. W przypadku pojawienia się Najemcy w gospodarstwie agroturystycznym " U Dzikich" w Jabłonce w terminie późniejszym niż planowany, Wynajmujący zatrzyma 100% wartości planowanego okresu najmu domu jako zapłatę za spóźniony dojazd Gościa.
 7. Jeżeli Najemca nie zgłosi do 24 godzin od planowanego rozpoczęcia pobytu ani nie powiadomi Wynajmującego o planowanym opóźnieniu, Wynajmujący może wynająć dom innej osobie.
 8. Wynajmujący może odstąpić od umowy bez obowiązku zwrotu Najemcy wniesionych opłat, jeżeli Najemca wykorzystuje kwaterę niezgodnie z umową lub z jej przeznaczeniem, lub jeżeli jego zachowanie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
§3. Warunki płatności
 1. Przy podpisaniu umowy najmu domu, Najemca zobowiązuje się do uiszczenia pełnej opłaty za wynajem oraz wpłacenie kaucji gwarancyjnej.
 2. Przerwanie pobytu przez Najemcę nie zwalnia go od wniesienia całej opłaty za wynajem domu.
§4. Wyłączenie odpowiedzialności
 1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty materialne i zdrowotne wczasowiczów na terenie gospodarstwa agroturystycznego " U Dzikich" w Jabłonce, wynikłe z przyczyn od niego niezależnych np.: warunki atmosferyczne, decyzje państwowe, strajki, działanie siły wyższej / wypadki/śmierć/utrata zdrowia/, których uniknięcie nie leży w mocy Wynajmującego, oraz za rzeczy pozostawione lub skradzione w miejscu pobytu.
 2. Wynajmujący wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu poniesionego uszczerbku na zdrowiu przez osoby przebywające na terenie gospodarstwa agroturystycznego " U Dzikich" w Jabłonce, pełną odpowiedzialność za wczasowiczów przebywających na terenie gospodarstwa agroturystycznego " U Dzikich" w Jabłonce ponosi Najemca.
 3. Najemca odpowiada za szkody wyrządzone z jego winy w trakcie trwania wynajmu i jest zobowiązany do wypłacenia rekompensaty pieniężnej w wysokości rzeczywistej szkody poniesionej przez Wynajmującego.
§5. Dodatkowe uzgodnienia
 1. Wynajmujący zobowiązuje się udostępnić Najemcy pomieszczenia wraz z wyposażeniem, zgodnie z postanowieniami umowy w stanie zdatnym do umówionego użytku.
 2. Najemca zobowiązuje się wykorzystywać dom zgodnie z jego przeznaczeniem i nie może bez zgody Wynajmującego podnajmować ani użyczać innym osobom pomieszczeń lub miejsc noclegowych w domu.
 3. Przyjmowanie za zgodą Wynajmującego dodatkowych osób do kwatery wymaga dodatkowej opłaty.
 4. Wynajmujący przekazuje i odbiera dom od Najemcy.
 5. Stan domu strony powinny sprawdzić w chwili przyjmowania i oddawania pomieszczeń. Wszelkie braki Najemca powinien niezwłocznie zgłosić Wynajmującemu.
 6. Najemca może odebrać dom najwcześniej o godzinie 17.00 w dniu rozpoczęcia umowy najmu domu.
 7. Najemca winien przekazać dom najpóźniej o godzinie 10.00 w dniu zakończenia umowy najmu domu.
 8. Dom wynajmowany jest z pełnym kompletem pościeli dla 12 osób / łącznie z dziećmi i Najemcą/.
 9. Ręczniki kąpielowe, kuchenne i asortymenty kuchenne, sprzęt AGD i RTV stanowią wyposażenie domu.
 10. W czasie trwania wynajmu domu przez Najemcę, utrzymywanie czystości i porządku w domu i wokół domu należy do Najemcy.
 11. Najemca opuszczając dom zostawia go w takim stanie i czystości w jakim go przejmował.
 12. Trzymanie zwierząt w domu jest niedopuszczalne.
 13. W domu jest absolutny ZAKAZ PALENIA papierosów, cygar, fajek.